Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MODERS.PL

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU – TREŚCI I USŁUGI CYFROWE
11. OPINIE O PRODUKTACH
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy
www.moders.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach
Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są
nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego
Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy
bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W
przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te
przepisy i należy je stosować.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.moders.pl prowadzony jest przez Beatę Powroźnik prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą SMARTE Beata Powroźnik wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres
miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ceramiczna 5/18, 03-126 Warszawa, NIP 7941731426, REGON
368697970 , adres poczty elektronicznej: info@moders.pl, numer telefonu: 663800120.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego,
chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego
Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane
w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim
zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i
okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w
Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie
zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu
Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności
(zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków
Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy
powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna;
albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która
zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów
w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o
złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od
Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach
w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę
cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe
funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa, (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i inna niż cyfrowa) lub (4) prawo będące przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10.SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.moders.pl
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Beata Powroźnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SMARTE Beata Powroźnik
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ceramiczna
5/18, 03-126 Warszawa, NIP 7941731426, REGON 368697970, adres poczty elektronicznej: info@moders.pl numer telefonu:
663800120.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu (w przypadku rzeczy ruchomych oraz rzeczy ruchomych z elementami
cyfrowymi), (2) umowa o dostarczanie Produktu (w przypadku treści cyfrowej lub usługi cyfrowej), (3) umowa o świadczenie
lub korzystanie z Produktu (w przypadku usługi innej niż cyfrowa oraz pozostałych Produktów) zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
pośrednictwem Sklepu Internetowego i niebędąca Produktem.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez
przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba
prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –
korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do
zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji. W Formularzu Rejestracji niezbędne
jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W
wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili
i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@moders.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ceramiczna
5/18, 03-126 Warszawa.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego
Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta
łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego
po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej
modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych
dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość
Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami
niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1.Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu
z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego
pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu
Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz
się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z
chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość,
w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@moders.pl lub też pisemnie
na adres: ul. Ceramiczna 5/18, 03-126 Warszawa.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer,
laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka
internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) zalecana
minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz
obsługi Javascript.
Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na
uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 7. Regulaminu.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą
Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z
podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich
uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do
realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę
Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która
zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie
niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w
pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu
Internetowego Sprzedawcy.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność gotówką lub kartą za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność gotówką lub blikiem przy odbiorze osobistym.
4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
SMARTE BEATA POWROŹNIK
81 1950 0001 2006 0053 3969 0001
4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby
płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na
stronie internetowej http://www.przelewy24.pl
4.1.4.1.Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za
pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
4.1.4.1.1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935 , akta rejestrowe przechowywane
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 5 476 300 zł w całości
opłacony; NIP: 779-236-98-87 .

Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,
Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy
odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za
transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce
informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta
woli związania się Umową Sprzedaży.
Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
4.2.3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
4.2.4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Warszawska 85, 05-311 Dębe Wielkie – w Dni Robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godzin odbioru.
Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania
Zamówienia podano dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy
podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
4.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od
dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
4.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt
będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie
składania Zamówienia podano krótszy/dłuższy termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo
poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
następujący sposób:
4.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od
dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
4.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Niniejszy punkt 7. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do
Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych
reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
Reklamacja może zostać złożona na przykład:
5.2.1. pisemnie na adres: Ceramiczna 5/18, 03-126 Warszawa;
5.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@moders.pl
Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Warszawska 85, 05-311 Dębe Wielkie. Jednocześnie sprzedawca
oświadcza, że nie będzie odbierał paczek wysłanych za pobraniem.
Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie
zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest
on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z
przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych
informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej
przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
5.8.1. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze
Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.
grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z
art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem
poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
5.8.2. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem
jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy
Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu
obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają
w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z
Umową Sprzedaży.
5.8.3. W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści
cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub
przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o
Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o
Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem
konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa) i
można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż
Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie
gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do
skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia
gwarancji. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Produktu z umową Klientowi z mocy prawa przysługują
środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
Zawarte w punktach 5.8.2. i 5.8.3 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą
fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY
DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację;
(2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego
rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu
do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są
na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie
konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się
skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej –
przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu
Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w
sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem
porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w
godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę
internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
(więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania towaru Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul.
Ceramiczna 5/18, 03-126 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
info@moders.pl
Zwrot Produktu – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może
nastąpić na adres: Warszawska 85, 05-311 Dębe Wielkie.
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz
dodatkowo dostępny jest poniżej Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
5.11.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności –
od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony –
od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
5.11.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Produkty – rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:
5.13.1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia Produktu – rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy
dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli
Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.13.2. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ma obowiązek
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt
Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
5.13.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z
elementami cyfrowymi) – będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Produkty – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe:
5.14.1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – Sprzedawca od
dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe
dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej –
dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą
cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści
cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i
nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały
wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków,
o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które
zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej
dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze
korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści
cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których
mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze
strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
5.14.2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest
zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
5.15.1. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli konsument
wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie
jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5.15.2. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ponosi
bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
5.15.3. W przypadku Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania,
ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do
zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
5.16.1. (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub
wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym
rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym
rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w
której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty
– rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w
której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a
których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał,
lub dostarcza Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o
dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji
publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na
nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za
wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał
konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o
świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od
Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią
zgodą konsumenta.
Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się dla umów zawartych od dnia 1 stycznia
2021 r. również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub
Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także
osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że
nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie
od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w
stosunku do Sprzedawcy.
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to
niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest
ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości
zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez
Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży
lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z
tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze
względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU – TREŚCI I USŁUGI CYFROWE
Niniejszy punkt 10. Regulaminu określa domyślne zasady korzystania z Produktów – treści i usług cyfrowych dostępnych w Sklepie
Internetowym. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danego Produktu indywidualnych warunków
korzystania z Produktu lub w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami (np. w przypadku licencji udzielanej przez
producenta danego Produktu zastosowanie będzie miała licencja producenta).
Prawa do Produktu, w tym także prawa autorskie w przypadku Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego,
przysługują Sprzedawcy bądź innym uprawnionym podmiotom trzecim.
Klient na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży jest uprawniony korzystać z Produktu w sposób oraz w zakresie niezbędnym do
korzystania z niego dla celów określonych Umową Sprzedaży, a w razie braku ich określenia dla celów, w których zazwyczaj
korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych
praktyk.
Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest wyłącznie dla użytku własnego Klienta, w tym w ramach prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez
przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych postanowień Umowy Sprzedaży: (1) Klient nie jest uprawniony do
udostępniania Produktu osobom trzecim; (2) Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania Produktu w celach zarobkowych,
w tym do wprowadzania Produktu do obrotu; (3) Klient nie jest uprawniony do przenoszenia, sublicencjonowania ani
upoważniania innych osób do korzystania z Produktu; (4) Klient nie jest uprawniony do kopiowania, powielania,
modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych
prób ingerencji w Produkt, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego korzystania z Produktu zgodnie z Umową
Sprzedaży.
Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest przez czas określony Umową Sprzedaży.
Dostęp do Produktu udzielany jest poprzez przesłanie treści cyfrowych lub linku (adresu URL) umożliwiającego ich odtworzenie na
adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

OPINIE O PRODUKTACH
Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach
wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie
Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą
zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie
na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną lub
zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez
Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży
w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem
Sklepu Internetowego.
Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących
czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa
Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym
Regulaminem i dobrymi obyczajami.
Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym
serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym
także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).
Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu
Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
5.16.2. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga
wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w
szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca
sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy
zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
5.16.3. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym
współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do
formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.
5.16.4. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana
opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z
autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu
opiniowanego Produktu.
Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany
Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.
Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie
zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
Zmiana Regulaminu:
9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:
zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub
regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych;
konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego,
w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem,
naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu.
9.2.2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie
tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w
przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest
do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w
drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z
ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym
oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich
przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że
możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia
Usługodawca.
9.2.3. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Moje Konto) Usługobiorca ma prawo
rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje
się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym,
zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem
powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po
otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z
dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany
Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu,
w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane
lub wykonane Umowy Sprzedaży.
9.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych
konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144,
poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) lub:

Wzór protokołu zwrotu towarów (1)